KPMG NL 4674

Gebruiksvoorwaarden

 1. Registratie voor het KPMG Alumniportal, en hiermee voor de deelname aan het KPMG alumniprogramma is bedoeld voor alle voormalig medewerkers van KPMG N.V. en haar dochtermaatschappijen. KPMG behoudt zich het recht voor om deelname aan het alumniprogramma te weigeren. Internationale KPMG-alumni kunnen met ons contact opnemen via alumni@kpmg.nl Ook voor andere vragen kunt u ons bereiken op het telefoonnummer 020 656 7157 of via alumni@kpmg.nl
 2. Via het aanmeldformulier voor de KPMG Alumniwebsite door u achtergelaten gegevens worden in de ‘Alumnidatabase’ opgenomen (het betreft hierbij: voor- en achternaam; datum in dienst; datum uit dienst; laatst genoten functie en afdeling bij KPMG). Door aanmelding voor de KPMG Alumniwebsite wordt er mee ingestemd dat deze gegevens zichtbaar zijn voor andere deelnemers aan het KPMG Alumniportal.
 3. Na registratie worden de door u via het registratieformulier ingevulde persoonsgegevens gebruikt om u per e-mail te informeren over onderwerpen verbonden aan het KPMG Alumniprogramma. Deze informatie kan betrekking hebben op de nieuwsbrief en uitnodigingen voor alumni-bijeenkomsten.
 4. U kunt op ieder moment uw profiel en gegevens inzien en aanpassen. U kunt uw profiel benaderen door in te loggen op het alumniportal met behulp van uw e-mailadres en wachtwoord.
 5. De grondslag waarop de verwerking van uw persoonsgegevens via dit formulier berust is uw toestemming (consent).
 6. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken via de uitschrijfmogelijkheid die in ieder e-mailbericht zal staan dat wij u in het kader van deze verwerking sturen. Ook kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen met een uitschrijfverzoek naar alumni@kpmg.nl.U kunt uw profiel benaderen door in te loggen op het alumniportal met behulp van uw e-mailadres en wachtwoord.
 7. Als onderdeel van deze verwerking zullen wij uw gegevens opslaan in ons relatiebeheersysteem (CRM). Wanneer uw gegevens hier al in voorkomen vanwege andere verwerkingen (bijvoorbeeld lopende dienstverlening of salesgesprekken) dan zullen wij de door u verstrekte gegevens hieraan toevoegen. Hiermee borgen we een eenduidig beeld van u als relatie van KPMG.
 8. Wij spannen ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Voor de door u via dit formulier ingevulde persoonsgegevens hanteren wij een standaard bewaartermijn van 1 jaar. Deze bewaartermijn gaat in op het moment dat uw persoonsgegevens langer dan 1 jaar niet actief zijn bijgewerkt of gebruikt door u of door KPMG.
 9. KPMG beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking door middel van haar beveiligingsbeleid en procedures. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KPMG, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen.
 10. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij deze verwerking (namelijk het beoordelen van de registratie, het informeren van u per e-mail en via de website over onderwerpen verbonden aan het alumniprogramma en het geautomatiseerd toegang geven tot uw eigen profiel) en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.
 11. Voor deze verwerking kunnen wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals met betrekking tot IT-diensten en andere (administratieve) ondersteuning bij het uitsturen van de e-mailings. Met de betreffende partijen worden passende overeenkomsten gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.
 12. U hebt het recht om van KPMG informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die KPMG over u verwerkt. Daarnaast hebt u het recht om KPMG te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen (dataportabiliteit), te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten of andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via privacy@kpmg.nl. KPMG heeft daarnaast een functionaris gegevensbescherming aangesteld, u kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via FG@kpmg.nl.
 13. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door KPMG inbreuk maakt op uw rechten hebt u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende (privacy) autoriteit in uw land (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens).
 14. Meer details over hoe KPMG persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt kunt u lezen in ons Online Privacy Statement.

"KPMG", "wij", "onze" en "ons" verwijzen naar KPMG NV en haar dochterondernemingen. Voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen de KPMG-organisatie is KPMG Staffing & Facility Services B.V. ("KPMG S&F") verantwoordelijk, samen met de KPMG-entiteit die primair doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt, tenzij hierover ten aanzien van een gegevensverwerking een andere schriftelijke afspraak is gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat KPMG S&F binnen de KPMG-organisatie zoveel mogelijk belast is met de naleving van verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante (implementatie)wetgeving, zodat de andere verwerkingsverantwoordelijken binnen de KPMG-organisatie zoveel mogelijk worden ontlast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de informatieplicht en de uitoefening van rechten door betrokkenen. KPMG S&F is een dochteronderneming van KPMG NV die is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.